Privacy Policy

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i  ochrony danych osobowych należących do Użytkowników korzystających ze sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną artbo.pl.

 2. Administratorem danych osobowych (dalej: administrator) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma Art-Bo.

 3. Administrator decyduje o środkach i celach przetwarzania danych osobowych.

II. Gromadzenie danych osobowych

 1. Przeglądanie zawartości sklepu internetowego artbo.pl nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

 2. W celu zawarcia oraz realizacji umowy sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem sklepu artbo.pl Użytkownik może zostać poproszony o podanie następujących informacji:

  1. E-mail,

  2. Imię i nazwisko,

  3. Adres,

  4. Miejscowość,

  5. Kod pocztowy,

  6. Telefon.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 4. Administrator pozyskuje i przetwarza w celach technicznych oraz statystycznych informacje o numerze (w tym numerze IP), z którego użytkownik uzyskuje połączenie ze sklepem internetowym.

 5. Sklep internetowy artbo.pl wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

III Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego artbo.pl , których stroną jest Użytkownik, w szczególności w celu:

  1. rejestracji i logowania do konta,

  2. składania zamówień oraz dokonywania płatności,

  3. realizowania dostawy,

  4. wystawienia rachunku / faktury,

  5. rozpatrywania reklamacji.

 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz w innych prawnie usprawiedliwionych celach.

 4. Informacje dotyczące użytkowników, w tym ich dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z realizacją umowy sprzedaży (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte.

 5. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych użytkownika:

  1. Właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa,

  2. W przypadku gdy będzie to niezbędne w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 6. W innych przypadkach ujawnienie danych osobowych wymaga zgody użytkownika.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia w całości lub w określonej części. W celu realizacji tych uprawnień użytkownik może skontaktować się z administratorem.

IV Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zabezpieczenia danych osobowych administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczno-organizacyjne.